Home / Borana Language / Baratuun islaama, keyat diini keyachu dhandhet, maan baranoota kaa kristianat

Baratuun islaama, keyat diini keyachu dhandhet, maan baranoota kaa kristianat

Fulan mana murti ta guba ta iyaati dagetu ya iti eyyamte ka iyolen ta dubra ta islama keyachu dandetu waya ta aka hijaba fula baranotat.Tuun murti isin laf keete guya ara galgal gulat.murti sun ta abotin sera Phillip Waki, Roselyne Nambuye and Patrick Kiage iti murte ka gudina dame ta ministry ta baranota gath basuu male adha hareti ta ira demtu waya iyolen qabuu malte haga isin kesa jirtu fula baranota. Adhan tunin nama tokole rakisuu immalan aka dinti gulat, Murtin tunin odhuu guduma wara dansati ka wari ira gamachuu male iyole yokalen aboti iyole tana ta fula mana barnota ta wari ka dame ka kristiana ka catholic ta biye isiolo kesa jirtu.Kaa iyolen guduma wal dabtetin yete matoot fula baranota tana ka iyolen tunin keyachuu malte waya ta hijaba ifi aka waya ta nafa wara haga isin jal mila getufii.Tuun aka dinti wara ta islama ira fetu jar uwa ka nafa ufi kara tokelen wal inmurne dakath wara.
Amale abotin sun ta murte yayu yecha dabarsitefi wara fula mamula man barnota kesa jiran ka wari walin tefatani hawan iyole tana aka waldagahni adha tana kajelchani isin namuu tokole inrakefn yo dinti ira fete iyole ka isin keyachuu malte wan ira fedan.
Murtin tunin gargalchiti ta arman durat mani murtii ka high court toche, Abban murti ka ini Harun Makau tariki May 7, 2015 ini lafakhe

About admin

Check Also

gotu-bridge

Terejani Gotu yayu ture, jett qubatun

County Isiolo  Qubatun namm 3000 kayu ola Gotu, county Isiolo,  yayu dibb isaan harka qabdh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *