Home / Borana Language / Ojattun maan walansa, yayu hujii iraa miil daabat

Ojattun maan walansa, yayu hujii iraa miil daabat

COUNTY MANDERA ojatuun maan walansa tayu maqaan bekhanin Nurse-i yayu hujii iraa miil daabate.

Karanin dhame KNUN kayu dhame Mandera,  Mohamednoor Mohammed Ali, kaa maan odhutin dhubat waanjede, miil daabachan tuun wanti isiin guul dufte, waldageti CBA tayu arman dhurat gadh taate, kaa mootuman ulfesu dhadabdh. Waanjedu dhubiin sun edhu isaanit-if edhu Motuma County Mandera hinjirtu, edhu dhame chirootata taa nurses ejatut-if edhu motuma olii jirti.

Yayu quulese agg hujii iraa miil daabacha, karanin gudhan dhame isaani muur, kaa isiin jidhu waratif motuma county hintaatin. Mohamednoor waanjedu, motuman county dhandheti waraaan hindhubatu, isaalen county dhubachuun hintaatu.

Hujii iraa miil daabachan tariqi 5 jaal qabate, kayu eger agg waldageetin taatut hindumaan.

About Radio Key

Check Also

garissa-police-attack

Askari dhubasa afur dabani, olki batal dhubasa Garissa

County Garissa Askari dhubasa afur dabani olki fula batal dhubasa buute tayu ak sodhatanit golin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *